سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عیسی حزباوی – دانشجوی دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دا
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
شهلا کاظمی – دانشآموخته کارشناسی ارشد باغبانی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه

چکیده:

برای جلوگیری از آسیب پذیری انواع میوه ها، ارتفاع سقوط و فشار استاتیک مجاز اهمیت زیادی دارند. ارتفاع سقوط مجاز در برنامه ریزی عملیات برداشت و جابجایی و بار استاتیک مجاز در انتخاب ارتفاع جعبه حمل و نقل وانبارداری مهم میباشد. میوه ها در جعبه منتقل می شوند و تحت تاثیر نیروهای استاتیک و دینامیک قرار م ی گیرند و چنانچه مقدار این نیروها از حد معینی تجاوز کند، سبب ایجاد آسیب در آنها می شود. بارهای استاتیک در اثر وزنمیوه ها و نیروهای دینامیک در اثر ارتعاشات حاصل از حمل و نقل بوجود می آید. بار استاتیک مجاز برای هر میوه به طور تجربی تعیین می شود. در این تحقیق پس از تعیین برخی ویژگی های مهندسی میوه توت فرنگی، به طراحیجعبه با اندازه استاندارد برای نگهداری میوه بر اساس بارهای استاتیک و تئوری راس و ایساک پرداخته شده است