سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا خرم – کارشناس ارشد زمین شناسی

چکیده:

دراکثر نواحی ایران به علت حاکمیت شرایط خشکی تنها آبهای زیرزمینی موجبات فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را فراهم ساخته است درحال حاضر ۶۰ درصد نیاز ابی کشور از این طریق تامین می شود دربسیاری از این مناطق رسوخ تکنولوژی بهره برداری از ذخایر آبی دراعماق زمین جهت تامین مصارف کشاروزی رشد سریع شهرنشینی و توسعه صنایع به تدریج نرخ بهره برداری از منابع آب را بیش از نرخ تجدید آن گردانده و این بهره برداری های اضافی موجب بروز مشکلاتی گردیده است بطوریکه بسیاری از دشت ها جهت بهره برداری ممنوع ه اعلام شده است درحال حاضر از ۱۰۰ دشت استان فارس ۵۸ دشت ممنوعه اعلام شدهکه یکی از این دشت ها دشت جهرم می باشد درهر صورت بهره برداری اضافی نه تنها تجدید آب استحصال شده را ممکن نمی سازد بلکه بروز دوره های خشکسالی موجب کاهش شدید ذخایر آب شده که تامین مصارف بخشهای اقتصادی و اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته و ممکن است این فعالیت ها را با رکود و حتی حیات این مناطق را با بحران روبرو نماید