سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بنفشه یثربی – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام
فرهاد نورمحمدی – کارشناس ارشد اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایلام

چکیده:

با توسعه روزافزون جوامع و رشد نیازهای انسانی فعالیت های عمرانی نیز با شدت بیشتری در حوزه های آبخیز در حال انجام می باشد که در بعضی مواقع این فعالیت ها در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند بعضی از فعالیت های عمرانی باعث افزایش میزان رسوبات در دسترس در آبراهه ها میشوند و یا اینکه حساسیت حوزه را برای وقوع انواع اشکال فرسایش خاک افزایش می دهند این نوشتا ربه بررسی نقش ج اده سازی در افزایش رسوب حوزه ها و در نتیجه افزایش رسوبگذاری در پشت مخازن سدها می پردازد و برلحاظ حوزه آبریز به عنوان واحد کاری تولید می کند در پایان پیشنهادهایی را برای اعمال مدیریت جامع بر حوزه های آبریز به منظورهماهنگی بین عملیات مختلف و اجرای آنها با هزینه و صدمات کمتر در آبخیزها مطرح می نماید.