سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین فرنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
تیمور ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
کیوان شمس – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

به منظور بررسی اثر مدیریت تک آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود دیم رقم آرمان در تراکمهای مختلف کاشت آزمایشی به صورت کرتهای یک بار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۸۹-۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد کرمانشاه اجرا شد.سطوح فاکتور آبیاری شامل: شرایط دیم(بدون آبیاری آبیاری در مرحله شاخه دهی، آبیاری در مرحله ۵۰ % گلدهی و آبیاری در مرحله ۵۰ % غلاف دهی و سطوح تراکم بوته شامل: ۲۶-۳۳-۴۰ بوته در متر مربع در نظر گرفته شد.صفات مرفولوژیکی شامل: ارتفاع بوته،تعداد شاخه فرعی در بوته اجزای عملکرد شامل : ، تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در بوته ، وزن هزار دانه،عملکرد دانه، تعداد غلافهای غیر بارور(پوک)، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد اقتصادی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف آبیاری اثر بسیار معنی داری بر روی تمامی صفات بجز صفت شاخص برداشت دارد و همچنین تراکم های مختلف کشت نیز اثر بسیار معنی داری برای تمامی صفات به استثنای تعداد غلاف بوک و شاخص برداشت دارد. بیشترین عملکرد اقتصادی در تراکم ۴۰ بوته در مترمربع با میانگین ۴۳۸٫۱ گرم در متر مربع بدست آمد که اختلاف معنی داری با سایر تراکمها دارد وآبیاری در مرحله غلاف دهی با میانگین عملکرد ۴۷۲٫۷ گرم در متر مربع اختلاف معنی داری نسبت به آبیاری در شرایط دیم با میانگین عملکرد ۱۳۴٫۱ گرم در مترمربع نشان داد