سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد اکبری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آدرس: بردسکن آدرس: خراسان رضوی، بردسکن، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه علوم تربیتی
رضا جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدنیشابور
اباذر صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدنیشابور

چکیده:

امروزه سرمایه اجتماعی، یکی از قابلیت های مهم سازمانی محسوب میشود که می توانید نقشی بسیار مهمتر از سرمایه کی یکی و انسانی در جوامع ایفا می کند چرا که در اقتصاد مبتنی بر دانش از سرمایه ککری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی اسیتفاده می شود و موفقیت یک سازمان به توانایی اش در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد ضمن آنکیه از طریق شبکه های روابی انسجام بخش میان انسانها به سازمان ها در خلق و وسهیم دانش کمک و در مقایسه با سازمان های دیگر م ییت سیزمانی یاییار ایجاد کند. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، ییمودن راه های توسعه و وکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شوند. در این مقاله، ابتدا به مفهوم سرمایه اجتماعی اشاره گردیده و سپس جنبه های منفعت اقتصادی و عمومی سرمایه اجتماعی و چگونگی ایجاد، حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی بیان گردیده، ب داز آن به وضعیت نقشدولت در ایجاد سرمایه اجتماعی مبادرت گردیده، و در یایان با ارائه مدلی به نقش عوامل عملکردی سازمانهای بخش دولتی در ایجاد سرمایه اجتماعی یرداخته شده است