سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد دماوندی نژاد منفرد – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

شناخت کامل از زمان تحویل آب به مزارع آبیاری و خطوط انتقال آب و ارائه راهکارهایی برای مدیریت بهره برداری و برنامه تحویل آب به شبکه، م یتواند راندمان بهر هبرداری از یک شبکه آبیاری را افزایش دهد. لذا ارائه یک مدل کامپیوتری به منظور برآورد زمان و مقدار دقیق تحویل آب مورد نیاز در محل تحویل به خطوط انتقال آب در داخل شبکه و قطعات زراعی تحت پوشش آنها، بهر هوری مصرف آب را بالا م یبرد. تجربیات نشان می دهد که تأخیری در قطع جریان آبیاری می تواند خروج آب مازاد از شبکه و مشکلات زه دار شدن اراضی را بهمراه داشته باشد. نرم افزارOOIS-1قابلیت برآورد دقیق زمان و مقدارتحویل آب به هر نقطه آبیاری و ابتدای هر یک از خطوط انتقال را دارد. از این برنامه کامپیوتری برای تعیین مدیریت تحویل آب به کانالLSC-14 دشت لاغر استفاده شده است.