سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا ارادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تهران
عاطفه پرورش ریزی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه با کاهش و محدودیت منابع آب در دسترس استفاده بهینه از آنها در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق کشاورزی فاریاب که بیش از ۹۰% آب قابل حصول را مصرف می کنند اهمیت زیادی دارد از جمله این موارد ایجاد هماهنگی بین وضعیت توزیع آب در شبکه های موجود آبیاری با محدودیت منابع آب است بعلت محدودیت تخصیص آب به اراضی پایین دست سدها بویژه در سالهای اخیر میزان دبی تخصیص یافته به اجزای شبکه کاهش یافته و درنتیجه سازه ها در شرایط مناسب برای عملکرد مطلوب قرار نمی گیرند دراین مطالعه ابتدا به تدوین سناریوهای مناسب برای کاهش میزان آب مورد نیاز و مطابق با میزان منابع آب در دسترس پرداخته شد درهر شبکه آن دسته از سناریوهایی که همچنان به میزان آب بیش از آنچه در دسترس بوده محتاچند و جهت تکمیل توزیع آب در آنها به زمانی بیش از محدوده زمانی آبیاری احتیاج است و همچنین مواردی که جهت اجرای آن ها به ظرفیت سازه ای مشخصی در زیربخشها احتیاج بوده حذف شدند.