سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ساحله کاکویی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
علیرضا عمادی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

تحویل و توزیع نامناسب آب در کانال ها، موجب نارضایتی کشاورزان، عدم رعایت عدالت در توزیع و افزایش تلفات بهره برداریخواهد شد . بنابراین برنامه ریزی توزیع و تحویل بهینه آب وضعیت عملکرد شبکه را به طور قابل ملاحظهای افز ایش خواهد داد .برنامهریزی توزیع و تحویل آب یک مسئله پیچیده بهینه سازی چندهدفه، چند متغیره و چند محدودیتی با انواع متغیرها استکه حل آن نیازمند کاربرد روش های توانمند بهینهساز است. در این پژوهش، از روش بهینهسازی الگوریتم جامعه مورچگان به منظور تهیه برنام ه بهینه توزیع آب در کانال BP14 شبکه آبیاری فومنات استفاده شده است. مدل تهیهشده برای توابع مختلف اجرا شد و نتایج با یکدیگر مقایسه گردید.