سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی تولیدات گیاهی
محمدجواد نظری دلجو – عضو هیات علمی گروه مهندسی تولیدات گیاهی، تولید محصولات باغبانی دانش

چکیده:

از آثار مفید و مثبت همزیستی میکوریزایی با گیاه،افزایش رشد، بهبود جذب آب و عناصر غذایی در گیاه به اثبات رسیده است.در همین راستاآزمایشی به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری ) ۰۱۱ و ۰۱،۰۱ درصد ظرفیت زراعی(و سطوح مختلف آغشته سازی بستر با قارچ میکوریزا ۵و۲/۵و۰درصد وزنی خاک( روی برخی از شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکیگل باغچه ای آهار به عنوان یکی از گیاهان زینتی پرکاربرد در فضای سبز شهری در قالب آزمایشات فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار انجام گرفت.نتایج آزمایش تاثیر مثبتو معنی دار استفاده از قارچ میکوریزابر رشدرویشی،سطح برگ،ماندگاری گل و کارایی مصرف آب در تمام سطوح خشکی نسبت به تیمار شاهدبود. با افزایش تنش خشکی تخریب غشا و در نتیجه پراکسیداسیون لیپید به طور معنیداری افزایش یافت؛ در حالیکه تخریب غشاءدرگیاهان تیمارشده باقارچ میکوریزا به مراتب کمتر بود.بر اساس مقایسات میانگین بیشترین و کمترین سطح برگ و ماندگاری گل بترتیب در تیمار۵درصد قارچ و بدون تنش در مقایسه با تیمار تنش شدید و بدون قارچ مشاهده گردید. بهترین کارایی مصرف آب نیز در تیمار۵ درصد قارچ و تنش ۰۱ درصد حاصل گردید.بر اساس نتایج این تحقیق راهکار استفاده از قارچ میکوریزا در پرورش گیاه زینتی آهارضمن تعدیل اثرات مخرب تنش آبی منجر به بهبود و افزایش کارایی راندمان آب نیز میگردد.