سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محدثه رمضانی نژاد درزی – کارشناس ارشد، گروه علوم باغبانی
نورالله معلمی – دانشیار، گروه علوم باغبانی
سید محمد حسن مرتضوی – استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اه
جمشید حیاتی – دانشیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

ضایعات پس از برداشت بویژه در اثر حمله قارچ ها، یک عامل مهم در کاهش عمر انباری بسیا ری از میوه ها و سبزی ها به حساب می آید. در این پژوهش به منظور کنترل بیماری پوسیدگی سبز ،(Penicillium digitatum)، حفظ کیفیت و افزایش عمر انباری میوه های نارنگی رقم پرتانجلو از تیمار اسانس اکالیپتوس و پرتو فرابنفش استفاده گردید. غلظت اسانس مورد استفاده در آزمایش درون شیشه ای صفر (شاهد)، ۱۵۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ پی پی ام به روش دیسک کاغذی و در شرایط In vivo، شامل صفر (بعنوان شاهد) و ۴۰۰ پی پی ام بود. پرتو فرابنفش در هر دو آزمایش با شدت ۳۰۰kw/m2 اعمال گردید. نتایج آزمایش درون شیشه ای نشان داد که هر دو تیمار (در سطح ۱%) اثرات معنی داری روی بازدارندگی رشد قارچ داشته اند. نتایج آزمایش In vivo بر روی میوهها نیز نشان داد که تیمار با اسانس اکالیپتوس و پرتو فرابنفش گسترش بیماری را کاهش داد. تیمارهای اعمال شده به ترتیب کاهش و افزایش در میزان اسیدیته قابل تیتراسیون و pH میوه ها گردید. تفاوت معنی داری در مواد جامد محلول مشاهده نشد. میزان درخشندگی L* و زاویه هیو هر دو آزمایش تحت پرتو فرابنفش، کاهش قابل توجه ای را نشان دادند.