سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیمان نامور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج

چکیده:

گونه های مختلف مگس مینوز ا زجمله مهمترین آفات سبزی های گلخانه ای و فضای باز به ویژه خیار و گوجه فرنگی محسوب میشود کاهش مصرف حشره کش های شیمیایی به منظور به حداقل رساندن باقیمانده سموم روی این محصولات یکی از نیازهای اساسی به حساب می آید کاربرد تله های زردرنگ چسبناک و مصرف حشره کش های گیاهی از جمله ترکیبات تجاری چریش روش هایی هستند که د رمورد بسیاری از آفات بخوبی بکاررفته و می توانند برای کاهش جمعیت مگس مینوز سبزیجات نیز مورد استفاده قرار گیرند به این منظور و با هدف بررسی روش کاربرد آنها تحقیق حاضر بصورت چندین آزمایش به انجام رسید. د رمرحله اول در قالب دو طرح بلوک های کامل تصادفی ابتدا مناسبی ترین ارتفاع نصب تله های زردرنگ چسبناک از سطح زمین تعیین گردید و سپس بهترین تراکم نصب تله ها در ارتفاع تعیین شده مورد بررسی قرار گرفت.