سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدفخرالدین مومن زاده – کارشناس ارشد زراعت
زین العابدین طهماسبی سروستانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
تیمور رضوی پورکومله –

چکیده:

به منظورکاهش مصرف نهاده های کشاورزی آزمایشی درسال ۸۷ درموسسه تحقیقات برنج کشور با نه تیمار و سه تکرار درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا گردید تیمارها عبارت بودند ازروش کشت سنتی برنج به عنوا نتیمار شاهد T1 کشت متمرکز برنج با آبیاری غرقابی دائم و شش تن کمپوست آزولا درهکتار T2 کشت متمرکز برنج با ابیاری غرقابی دائم و ۱/۲ تن زئولیت درهکتارT3 کشت متمرکز برنج با آبیاری غرقابی دائم و مخلوط پنج تن کمپوست ازولا با ۰/۶ تن زئولیت درهکتار t4 کشت متمرکز برنج با آبیاری تناوبی و شش تن کمپوست ازولا درهکتارT5 کشت متمرکز برنج با ابیاری تناوبی و ۱/۲تن زئولیت درهکتار t6 کشت متمرکز برنج با آبیاری تناوبی و مخلوط پنج تن کمپوست آزولا با ۰/۶ تن زئولیت درهکتار T7 کشت متمرکز برنج با آبیاری تناوبی و کودهای شیمیایی رایج T8 وروش کشت سنتی برنج با ابیاری تناوبی بدون استفاده ازکود T9 دراین مطالعه اثرتیمارها برعملکرددانه تعدادپنجه وخوشه تعدادکل دانه درخوشه مقدار آب مصرف شده و بهره وری آب معنی دار بود.