سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبا راست گردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و کنترل علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی
عبدالرضا احمدی – استادیاردانشگاه لرستان. گروه گیاهپزشکی.خرم آباد،ایران.
نورعلی ساجدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. گروه زراعت و اصلاح نباتات. اراک

چکیده:

علف هرز سلمه تره مشکل اصلی مزارع ذرت بوده و به طور معنی داری عملکرد ذرت را در شهرستان اراک کاهش می دهند. به منظور- بررسی اثرات علف کش های جدید بر کنترل علف هرز سلمه تره و اثر آن روی صفات اگرونومیکی ذرت، آزمایشی در سال زراعی ۱۹۹۹۱۱ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۹ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اراک به اجرادرآمد. سه علفکش مختلف به نام های نیکوسولفورون، ریم سولفورون و اولتیما )نیکوسولفورون+ریم سولفورون( به همراه تیمار یک مرحله وجین در مقایسه با تیمار دو مرحله وجین و تیمار شاهد بدون کنترل در مزرعه ذرت رقم سینگل کراس ۴۱۷ مورد استفاده قرار گرفتند. حداکثر تراکم علف هرز ) ۴۷ بوته در مترمربع( با میانگین وزن خشک ۲۹/۹۰گرم در مترمربع به سلمه تره (Chenopodium album) ، اختصاص داشت. نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد علفکش اولتیما+ یک مرحله وجین تراکم و وزن خشک علف هرز سلمه تره را به ترتیب ۸۴/۴۵و۸۹/۱۵ درصد نسبت به تیمار شاهد بدون کنترل کاهش داد. در این آزمایش بیشترین وزن خشک بوته، وزن خشک برگ و وزن خشک ساقه ذرت مربوط به تیمار دو مرحله وجین بود به طوری که استفاده از تیمار دو مرحله وجین باعث افزایش ۴۱ درصدی وزن خشک کل بوته نسبت به تیمار شاهد بدون کنترل گردید