سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روزبه مردان – کارشناس ارشد مدیریت علفهای هرز و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آز
شراره کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی

چکیده:

به منطور استفاده توأم از روش های غیرشیمیایی و سم پاشی نواری در جهت کاهش مصرف علف کش در زراعت چغندرقند، آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه اجرا شد. آزمایش در قالب کرت های دو بار خرد شده و طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد. آرایش کاشت به عنوان عامل اصلی در سه سطح (شامل کشت تک ردیفه با پشته های ۶۰ سانتی متر، کشت دو ردیفه با پشته های ۶۰ سانتی متر و کشت تک ردیفه با پشته های ۵۰ سانتی متر)، زمان انجام کنترل مکانیکی به عنوان عامل فرعی در سه سطح (شامل حذف مکانیکی علفهای هرز در مراحل ۴ تا ۶ برگی، ۱۰ تا ۱۲ برگی و ۱۴ تا ۱۶ برگی چغندر قند) و کاربرد علف کش به عنوان عامل فرعی فرعی در دو سطح (شامل گلتیکس + بتانال پراگرس آام و سافاری + بتانال پراگرس آام). نتایج آزمایش نشان داد که تقریباً تمامی تیمارها در کنترل علفهای هرز تأثیر مطلوب داشته و موجب کاهش زیست توده تولیدی توسط علفهای هرز دیوکنف و خرفه گردیدند. در همین خصوص نتایج حاصله نشان داد که از بین تیمار های آزمایش، کاربرد علف کش بر روی وزن خشک علف هرز دیو کنف تأثیر معنی داری نداشت. بر اساس مقایسه میانگین تیمار های آزمایش، موثرترین زمان کنترل مکانیکی در مرحله ۴تا ۶ برگی چغندرقند تشخیص داده شد و در بین علف کش ها نیز علف کش سافار ی+بتانال پراگرس آام بهترین تأثیر را داشت.