سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهره بذرافکن – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
حمیدرضا میری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
حمیدرضا خادم حمزه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر تراکم و میزان مصرف کود نیتروژن درمراحل مختلف برعملکرد و قدرت رقابت با علفهای هرز درکلزا آزمایشی درسال زراعی ۸۸-۸۷ درمنطقه نقش رستم مرودشت به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید تیمارها شامل چهارتراکم ۵۰و۸۰و۱۱۰و۱۴۰ بوته درمتر مربع و میزان مصرف کود نیتروژن به میزان مقدار توصیه شده ۳۳۰ کیلوگرم درهکتار ۳۰ درصد بیشتر ازمیزان توصیه شده ۴۳۰ کیلوگرم درهکتار و ۳۰ درصد کمتر ازمیزان توصیه شده ۲۳۰ کیلوگرم درهکتار بود نتایج نشان داد با افزایش تراکم تا ۱۱۰ بوته درمترمربع عملکرد دانه بطور معنی داری افزایش یافت افزایش کود تاثیری برافزایش عملکرد نداشت همچنین اثرمتقابل کود وتراکم برعملکرد دانه معنی دار شد بطوریکه بیشترین عملکرد دانه مربوط به تراکم ۱۱۰ بوته درمتر مربع و مصرف ۳۳۰ کیلوگرم کود نیتروژن درهکتار بود همچنین با افزایش تراکم گیاه وزن خشک کلزا به طور معنی داری افزایش یافت.