سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصیب زارعیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم

چکیده:

علف کشها علیرغم نقش مهمی که در افزایش تولید محصولات کشاورزی داشته اند ظهور علفهای هرز مقاوم به علف کشها با ایجاد چالشی بزرگ در ادامه راه کنترل علفهای هرز اجرای برنامه های مدیریتی خاص در زمینه مصرف آنها را الزامی نمودها ست از اولین گزارش علفهای هرز مقاوم به علف کشها در سال ۱۹۶۸ تاکنون ۳۱۳ بیوتیپ مقاوم در سراسر دنیا گزارش شده است بیوتیپهای مقاوم علفهای هرز که در اثر فشار نتخاب ناشی از مصرف مستمر و متوالی علف کشها پایداری علف کشها در خاک و فاکتورهای بیولوژیکی مربوط به علفهای هرز و … توسعه یافته اند از طریق سه مکانیزم تغییر محل عمل علف کش متابولیسم علف کش و تغییر در سرعت جذب و انتقال علف کش در گیاه ایجاد شده اند با توجه به اینکه خطرات ناشی از جوامع علفهای هرز مقاوم بیشتر از علفهای هرز حساس میباشد اعمال برنامه های میدریتی کنترل آنها نیز از اهمیت بیشتری برخوردار است.