سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

الهه رشیدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

امروزه عملیات پیشرفته کنترل علف هرزنقش مهمی را درسیستم های کشت بازی می کند علف کشت ها بخث موثر کنترل علف هرز برای عمده گیاهان زراعی جهت جلوگیری ازکاهش عملکرد و کمک به سیستم هایی با خاک ورزی حداقل هستند اما درحال حاضر وجود علفهای هرز مقاوم به علف کش ها و تغییرات عهلفهای هرز ازچالشهای جدی درکشاورزی محسوب میشود به علت پیچیدگی های موجوددرجوامع علف های هرز مدیریت تلفیقی علفهای هرز می تواند به کاهش زیانهای اقتصادی و بهبود عملیات مبارزبا علفهای هرز کمک می کند مدیریت تلفیقی علفهای هرز برتلفیق آن دسته از فن آوریهای مدیریتی و دانش فنی تاکید دارد که علت بروز مشکلات ناشی ازعلفهای هرز بیش ازواکنش آنها درجمعیت مورد توجه قرار میدهند هدف مدیریت تلفیقی علفهای هرز تلفیق بهترین روشها و ابزارها برای ایجاد نظام های زراعی که ضمن مبارزه برای نابودی علفهای هرز اثرات سو علفهای هرزباقیمانده را نیز به حداقل می رساند.