سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم ستار – مدرس حشره شناسی، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

چکیده:

شته سبز هلوMyzus persicae از مهم ترین آفات کشاورزی است که باعث خسارت کمی و کیف ی به محصول می گردد. با توجه به مصرف بی رویه سموم شیمیایی و کوتاه بودن دوره رشد و نمو بیشتر گیاهان در گلخانه ها، استفاده از برنامه های مدیریت تلفیقی برای این آفت ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق، کنترل مستقل و تلفیقی شته سبز هلو در گلخانه با استفاده از بوپروفزین، بالتوری سبز و تلفیق آنها مورد بررسی قرار گرفت . آب پاش ی در تیمار شاهد ، محلول پاشی در تیمار بوپروفزین و رهاسازی تخم شکارگر در تیمار بالتوری هر ده روز یک بار و در تیمار تلفیقی، ابتدا محلول پاشی و ده روز بعد رهاسازی تخم شکارگر (به نسبت ۵:۱ ، شکارگر به شکار) انجام شد. غلظت مناسب ترکی ب بوپروفزین برای کنترل این آفت، با روش غوطه ور کردن دیسک های برگی خیار تعیین شد که بعد از ۹۶ ساعت، نتا یج نشان داد که غلظت ۷۰۰ میلی گرم بر لیتر بوپروفزین باعث کنترل موثر ا ی ن آفت م یشود .