سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی مرادزاده اسکندری – بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حمید افضلی –

چکیده:

خربزه در مراحل مختلف رشد خود مورد حمله عوامل بیماریزای مختلفی قرارمیگیرد که این عوامل می توانند باعث پوسیدگی بذر مرگ گیاه چه پوسیدگی ریشه و طوقه پوسیدگی میوه پژمردگی، زردی، بوته میری و نهایتا مرگ گیاه درمزرعه گردند مهمترین بیماری های خربزه درکشور عبارتند از: پژمردگی فوزاریومی، پوسیدگی ریشه و طوقه بوته میری، سفیدک پودری، آنتراکنوز، بیماریهای ویروسی ونماتدمولد غده ریشه، خسارت این عوامل بهدلیل عدم توجه به اصول بنیادی زراعی و مدیریت بیماری بسیار چشمگیر می باشد همچنین عدم وجود اطلاعات کافی در مورد روشهایمناسب مقابله با این عوامل و عدم اطلاع رسانی درست اطلاعات موجود از جمله عوامل تشدیدکننده خسارت و کاهش عملکرد خربزه می باشد. لذا جهت کاهش خسارت لازم است اقدامات کنترلی از قبل از کاشت تا پس از برداشت مدنظر قرار گیرد که مهمترین آنها عبارتند از تناوب، افزایش زهکشی، استفاده از ارقام مقاوم تسطیح زمین جلوگیری از کشت عمیق بذر استفاده از بذر و نشای سالم ضدعفونی بذر با قارچ کشهای مناسب کود دهی متعادل، مدیریت آبیاری بوته کشی گیاهان آلوده به ویروسها و قارچهای خاکزاد مبارزه شیمیایی با حشرات ناقل ویروس ها بلافاصله بعد از بوته کشی با ترکیبات سیستمیک چراندن مزرعه پس از برداشت شخم عمیق پس از برداشت محصول