سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین سمینار مدیریت مصرف انرژی ویژه صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا جلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
شهاب البرزی – شرکت توزیع تهران بزرگ_معاونت اجرایی شمالغرب
مسعود صادقی خمامی – شرکت توزیع تهران بزرگ_معاونت اجرایی شمالغرب

چکیده:

این مقاله مروری است بر روشهای تعمیرات و نگهداری که امروزه در سطح دنیا مورداستفاده قرار میگیرد. این روشها در شرکتهای توزیع نیز به منظور کاهش میزان هزینه ها و افزایشمیزان قابلیت اطمینان شبکه و کاهشمیزان خاموشیها موثر است و در حال رواج میباشد ولی آنچه اهمیت این موضوع را میرساند و هدف این مقاله است انتخاب روشی بهینه است که با در برداشتن محدودیتهای مالی بتواند در الویت بندی مناسب و سپسانتخاب صحیحی مدیران رایاری رساند که این مسئله موجبترکیباین روشها با روشهای مدیریتی میشود تا روشی جدید با درنظر گرفتن تمامی محدودیتهای مالی و فیزیکی و سیستمی با هدف استفاده بهینه از منابع، بتواند شاخصدرستی را تعریف کند