سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بابک جمشیدی نوید – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
مینا بختیاری – کارشناسیارشد حسابداری واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
شقایق بختیاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده:

نیاز به پاسخگویی و انجام کنترل ضرورت طراحی ونگهداری سیستم حسابداری در بخش دولتی را ایجاب می کند.صرف نظر از شکل حکومت سیستم حسابداری مناسب به منظور مدیریت مالی کارا و پاسخگویی در بخش دولتی ضروری است. حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیصو گزارش می نماید.از آنجا که کنترل بودجه و منابع مالی دولت از اصول بنیادین حسابداری دولتی است، لذا باید در تحقق این هدف از مبنایی مناسب استفاده شود.سیستم حسابداری دولتی به پیروی از سیستم بودجه بندی عملیاتی، اطلاعات مالی واقعی مربوط به بهای تمام شده فعالیت یا پروژه را جمع آوری نموده و پس از طی مراحلی با بهای تمام شده استاندارد مقایسه و انحرافات مطلوب یا نامطلوب را نشان می دهد. در این صورت می توان کاهش بهای تمام شده واقعی را به شرط ثابت بودن قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز، نتیجه مدیریت صحیح بر اجرای پروژه ها، طرحها و فعالیتها دانست.البته لازمهی داشتن سیستم بودجه بندی عملیاتی ،مبنای تعهدی تعدیل شده می- باشد.هدف مقاله حاضر بررسی معایب ومزایای مبنای نقدی وتعهدی تعدیل شده می باشد ودر ادامه به چگونگی استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده در بودجه ریزی عملیاتی پرداخته می شود.تا با استفاده ازاین تغییر مبنا بتوان فرآیند پاسخگویی راشفاف تر ساخت. درپایان پیشنهاداتی در ارتباط با استقرار این مبنا مطرح می گردد.