سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

افشین تکدستان – عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز و دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی ع
نعمت الله جعفرزاده – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه جندی شاپور اهواز
محمدرضا صاحب نسق – دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

پسماندهای پرتو زا جزو زائدات خطر ناک محسوب می شوند که از منابع مختلف با غلظت های بسیار متفاوت تولید می شوند . عدم توجه به مدیریت صحیح پسماندهای رادیو اکتیو نه تنها خطرات جبران ناپذیر برای سلامت انسان به دنبال دارد بلکه باعث آلودگی محیط زیست می شود. به منظور اسان نمودن مدیریت پسماند های رادیو اکتیوی روشهای متعددی برای طبقه بندی پسماندهای پرتو زا بر اساس منبع تولید ، درجه سمیت ، حالت فیزیکی ، پرتو زایی و نیمه عمر هسته های پرتو زا توسعه و تکامل یافته است . پسماندهای به جا مانده از فعالیت های مختلف هسته ای را امروزه پس از بسته بندی ، جمع آوری ، تصفیه و بازیافت ، به منظور کاهش احتمال نشست آنها به محیط زیست و بروز پیش آمدهای ناگوار تا انجائی که ممکن است به طرق مختلف بهداشتی دفع می کنند . امروزه با توجه به نقش مواد رادیو اکتیو در مراکز تحقیقاتی ، پزشکی ریال صنعتی ریال کشاورزی و تهیه انرژی هسته ای در جهان و کشور ما لزوم توجه به شناخت ، طبقه بندی ، تصفیه ، بازیافت و روشهای مختلف دفع پسماندهای رادیو اکتیو الزامی است و در این مقاله گزینه های مختلف مدیریت دفع با هم مقایسه و نقاط ضعف و قوت آنها مورد بررسی قرار می گیرد.