سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود جورابیان – دانشگاه شهیدچمران اهواز
محسن صنیعی –
حامد سپهوند –

چکیده:

تراکم و اضافه بار در خطوط همواره یکی از مشکلات اساسی بهره برداری شبکه قدرت می باشد. از پی آمدهای این مسئله درسیستم های تجدید ساختار یافته می توان به جهش های ناگهانی قیمت در برخی نواحی، افزایش قدرت بازار و کاهش رقابت در بازار اشاره کرد. ادواتFACTS به عنوان ابزاری کارا، قدرتمند و اقتصادی در کنترل توان عبوری از خطوط انتقال نقشی اساسی در مدیریت تراکم را ایفا می کند. جایابی و تنظیم پارامترهای ادواتFACTS جهت دستیابی به اهداف مورد نظر حائز اهمیت است. در این مقاله بهمنظور کاربرد ادواتFACTSدر مدیریت تراکم، قابلیت هایTCSCبررسی شده است. برای تنظیم بهینهTCSC و تعیین مکان مناسبآن برای مدیریت و کاهش تراکم انتقال در محیط تجدید ساختاریافته، یک روش بر مبنای قیمت حدی محلیLMP) و استفاده از پخشبار بهینهAC-OPFدر ترکیب باTCSCاستفاده شده است. این روش بر روی سیستم های ۱۴ باسه و ۳۰ باسهIEEE پیاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی تأثیر مکان مناسب TCSC را در کاهش هزینه کل در محیط های تجدید ساختار یافته به خوبی نشان می دهد