سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود محمدرحیمی فرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
حیدرعلی شایانفر – قطب اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت
حسین شایقی – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل مرتبط با سیستمهای تجدیدساختاریافته، تراکم شبکه انتقال است. در برخورد با این مسأله اساسی روشهای گوناگونی از جانب محققان و دستاندرکاران صنعت برق ارایه گردیده است. هدف این روشها که تحت عنوان مدیریت تراکم مطرح شدهاند، در ابتدا ایجاد روش- های اطلاعرسانی برای جلب مشارکت مشترکین شبکه و پیشگیری از وقوع گرفتگی یا تراکم و پس از آن رفع تراکمهای احتمالی شبکه با استفاده ازروشهای عادلانه و شفاف میباشد. در این مقاله از جایابی بهینه UPFC مبتنی بر الگوریتم PSO و ژنتیک برروی سیستم ۱۴ شینه IEEE جهت مدیریت تراکم خطوط انتقال در سیستمهای قدرت تجدیدساختاریافته جهت افزایش رفاه اجتماعی استفاده شده و نتایج حاصل با هم مقایسه شده است.