سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین شایقی – دانشیار گروه برق قدرت- دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل
علی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل
سید حسین حسینی – استاد گروه برق قدرت- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

چکیده:

در قراردادهای مبادله انرژی الکتریکی در سیستمهای تجدید ساختار شده، نقض برخی از قیود شبکه، نظیر میزان توان عبوری از خطوط انتقال یا ولتاژ شین ها محتمل است که اصطلاحا چنین حالتهایی با نام تراکم شناخته می شوند. اعمال راهکارهای مناسب برای برطرف کردن تراکم که مدیریت تراکم نامیده می شود ، از وظایف اصلی بهره بر دار مستقل سیستم است. در این مقاله با استفاده از الگوریتم جفت گیری زنبور عسل یک راهکار مناسب برای مدیریت تراکم بهینه در بازار برق با در نظر گرفتن قیود عملی سیستم واقعی نظیر حداکثر توان انتقالی در خطوط، محدوده توان تولیدی هر واحد و سایر قیود ارایه شده است. ب رای حل مساله تراکم بهینه ابتدا حساسیت خطوط به هر یک از ژنراتورها بدست آمده و سپس با استفاده از آن پخش بار بهینه مجدد ژنراتورها انجام میگیرد. نقش الگوریتم جفت گیری زنبور عسل در این مقاله، حداقل کردن هزینه در بازار برق با پخش بار بهینه مجدد است. کارایی الگوریتم پیشنهادی برروی سیستم های مورد مطالعه ۳۰ و ۱۱۸ شینه IEEE مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن با سایر روشهای ارایه شده معتبر در این زمینه مقایسه شده است. ارزیابی نتایج حاکی از کارایی مناسب الگوریتم پیشنهادی جفتگیری زنبور عسل در مقایسه با سایر روشها برای مدیریت تراکم بهینه در بازار برق بر اساس ضریب حساسیت ژنراتور در کاهش هزینه پخش بار مجدد میباشد.