سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رحمان خوش اخلاق – استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد خمینی شهر
مرضیه سادات سجادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد خمینی شهر
سحر اقازاده – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده:

با توجه به اینکه تلاش های افزایش منابع آب به نقطه کشش ناپذیر عرضه آب رسیده است، می بایستی توجه محققین اقتصادی به ارزیابی دقیق تر تقاضا و عوامل موثر بر آن متمرکز گردد. تقاضای آب در بخش های گوناگون (شرب، کشاورزی و صنعت) که به صورت رقابتی با یکدیگر اتفاق می افتد مورد توجه قرار گرفته است و ادبیات اقتصادی نسبتا قوی در مورد تک تک آنها وجود دارد. اما با توجه به ا ت نقال پذیری آب از یک بخش به بخش دیگر، مطالعات تجمیعی که کل تقاضای آب را مورد توجه قرار دهد انجام نشده است. در این مطالعه ضمن ارزیابی کمی عوامل موثر بر تقاضا در ۳ زیر بخش شرب، کشاورزی و صنعت، تقاضای آب به صورت تجمیعی مورد مطالعه قرار گرفته تا کلیت تقاضا و عوامل اثرگذار بر آن شناسایی گردد. تابع تقاضای تجمیعی آب (جمع توابع تقاضای آب در ۳ بخش شرب، کشاورزی و صنعت) که متغیرهای مستقلی همچون قیمت آب، درآمد مصرف کنندگان، قیمت نیروی کار، قیمت انرژی، قیمت سرمایه، ارزش محصول و غیره را داراست تحت یک سیستم معادلات همزمان (با در نظر گرفتن تابع عرضه آب و همچنین برابری عرضه و تقاضای آب) و با استفاده از داده های سری زمانی و به صورت مطالعه موردی در استان اصفهان تخمین و مورد ارزیابی قرار گرفته است. در ضمن با استفاده از این تابع تقاضا ی آب تجمیعی مقدار تقاضای آب برای ده سال آینده برای استان اصفهان برآورد می شود.