سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهاره هاشمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
نیلوفر نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

چکیده:

تالابها و اکوسیستمهای آبی به مثابه سرمایههایی گرانقدرند که بر شمردن تمامی ارزشهای آنها کار سادهای نیست. این اکوسیستمهای به ظاهر ساده، زیستگاه تعداد کثیری از جانداران هستند که حداقل، پرندگان آبزی آنها برای شکارچیان، ماهی-های آنها برای ماهیگیران و لالههای مردابی آنها برای توریستها نامی آشنا میباشند. در سالهای اخیر، بهر برداری بیش از حد و اقداماتی چون حفر چاه، خشک شدن چشم های تغذیهکننده تالابها و راهسازی، اثرات بسیار منفی بر میزان آبدهی تالابگذاشته است؛ بنابراین این اکوسیستمها از نظر ساختار فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مورد تهدید قرار گرفته اند. باتوجه بهاهمیت بالای اکوسیستم تالابی از جنبههای مختلف زیست محیطی، اقتصادی، توریستی و … و تهدید بزرگی که پیش روی این اکوسیستم قرار دارد، پرداختن به مبحث مدیریت تالاب، به عنوان اساسیترین راهکار و دستورالعمل موجود جهت توسعه پایدارتالابها، امری ضروری و در شرایط کنونی حتی میتوان گفت حیاتی، محسوب میشود؛ از اینرو در این مقاله به اکوسیستم تالاب، با محوریت مدیریت تالابها پرداخته میشود