سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جهانشیر امینی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

چکیده:

بقا و دوام گیاه به داشتن ریشه سالم است سالم بودن ریشه گیاه هم در طبیعت بستگی به مقاومت ارثی آن در مقابل عوامل بیماریزا داشته و تعادل بیولوژیک بین میکروارگانیسم های مفید و مضر در ریزوسفر تحت تاثیر محیط آنها است دراثر عدم تعادل بین این دو عامل و اثرات متقابل بین میزبان پاتوژن و محیط بیماری بوجودمیاید میکروارگانیسمهای موجوددر خاک تحت تاثیر عوامل زنده و غیره زنده biotic and abiotic agents قرار دارند که توازن بین این عوامل میکروبی نقش مهمیدر سلامت ریشه در گیاهان دارد عدم تعادل بین این دو عامل منجر به افزایش جمعیت عوامل بیماری زا در خاک می شود parker et al , 1985:garrett,1977 امروزه مسمومیت خاک توسط کودهای شیمیایی و عوامل بیماریزای خاکزی بعنوان مهمترین عوامل در کاهش محصولات گلخانه ای محسوب می شوند. مسمومیت خاک در اثر مصرف بیجای کودهای شیمیایی گیاهان را به عوامل بیماریزا حساس می کند.