سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا مردان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران
فریدون امیدی نسب – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
مریم ملکی – کارشناسی عمران، خرم آباد، لرستان، ایران
کتایون نصیرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دزفول، خوزستان، ایران

چکیده:

افزایش جمعیت و محدودیتهایی از قبیل مصالح و زمین در موقعیتهای مناسب لزوم استفاده از ساختمانهای مرتفع، تقسیم-بندی فضای داخلی در ابعاد کوچکتر، بهرهوری هر چه بیشتر و بهتر از فضا را ایجاب میکند استفاده نامناسب از سیستمهای باربرثقلی و جانبی و استفاده از مصالح نامناسب سبب بالا رفتن وزن سازه میشود که در پی آن نیروهای ثقلی و جانبی و به تبع آن ابعاد المانهای تیر و ستون افزایش مییابد. لذا نتایج حاصل از تحلیل گزینههای متفاوت نشان میدهد که استفاده از مصالحسبک و بکارگیری سیستمهای باربر جانبی و ثقلی مناسب موجب صرفه جویی در مصالح، بهرهوری بیشتر از فضاهای داخلی و در نتیجه کاهش هزینهها خواهد شد. بدین منظور یک نمونه ساختمان بتن مسلح با حالتهای مختلف سیستم باربر ثقلی و جانبی و همچنین مصالح مختلف از نظر وزن در نظر گرفته شده است. اثرات تغییر سیستم و همچنین مصالح مختلف در سبکسازی سازه لحاظ شده و نتایج ان با هم مقایسه شده است.