سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید مصاحبی – کارشناس ارشد مهندسی عمران- آب،
شهاب عراقی نژاد – استادیار گروه مهندسی آب – دانشگاه تهران
هاجر نیک قلب – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب

چکیده:

تعادل بخشی بین منابع و مصارف آب در حوضه های آبریز، مدیریت منابع آب را در کلیت آن مطرح می سازد. بنابر این ارزیابی مدیریت حاضر وادامه روند تحولات مدیریت شده آن با نگاه به مدیریت مطلوب می تواند راه حرکت مدیریت منابع طبیعی و بویژه مدیریت منابع آب به سوی آینده را تا حدودی مشخص نماید. مدیریت حاضر، در قالب نهادهای دولتی که گاه از بخشی از آنها با لفظ خصوصی یاد می شود ولی باید در بهترین حالت آنها را شبه خصوصی دانست اداره می شود. نظر به اینکه اجرای مدیریت به هم پیوسته منابع آب به عنوان گامی مهم در راستای نیل به توسعه پایدار همواره مورد توجه تصمیم سازان و مدیران منابع آب در سطح جهان می باشد، در این نوشتار چالش ها، راهبردها و راهکارهای توصیه شده برای تصمیم سازان در قالب نمونه های عملیاتی در سطح حوضه آبریز بر اساس اهداف مورد نظر و با استفاده از ماتریس چهارچوب منطقیLFA١) ارائه شده است