سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معین ابوالقاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدصادق قاضی زاده – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
مهرداد ستایش نظر – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

با افزایش نفوذ منابع پراکنده انرژی در سیستمهای الکتریکی، مفهوم نیروگاه مجازی را میتوان جهت بهبود روئتپذیری و کنترل این منابع برای بهرهبرداران سیستم و فعالین در بازار برق استفاده نمود. در این مقاله یک الگوریتم بهینهسازی برای بهر هبرداری و مدیریت یک نیروگاه مجازی که دو منبع تولید پراکنده متفاوت، یک ریزشبکه و چندین بار (شامل بارهای قطع پذیر و قطع ناپذیر) را تجمیع میکند، ارائه میشود. نیروگاه مجازی قادر است به عنوان یک بنگاه اقتصادی هم به صورت تولیدکننده و هم به صورت مصرفکننده در بازارهای برق ( بازار عمدهفروشی و خردهفروشی) مشارکت کند. مسئله بهینهسازی یک الگوریتم بیشینهسازی غیرخطی است که در آن سود نیروگاه مجازی به گونهای که انرژی الکتریکی برای همه بارها تأمین شود، بیشینه میگردد. این مسئله برای دو سناریو متفاوت با الگوریتم بهینهسازی تجمع ذراتPSO) حل شده و در نهایت نتایج مقایسه و ارائه شدهاند