سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی مطیعی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان
محمد خیاط – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

عملکرد کلزا به ظرفیت عملکرد رقم، شرایط آب وهوایی، نوع خاک و مدیریت زراعی بستگی دارد لذا عوامل ژنتیکی وزراعی تعیین کننده رشد ونمو گیاه و در نتیجه عملکرد نهایی دانه هستند. در گیاه کلزا عملکرد موازنه ای میان رشد رویشی و ظرفیت تعداد گل، خورجین و دانه است و زمان وقوع این مراحل اهمیت زیادی در تولید محصول و عملکرد کمی و کیفی دانه دارند. علیرغم حضور مثبت کلزا در تناوب های زراعی استان خوزستان در برخی موارد شاهد کشت تاخیری آن پس از محصولات تابستانه بوده و به طبع آن عدم حصول عملکرد قابل قبول از این محصول می باشی م. هدف از تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت، پیدا نمودن زمانی است که در مجموع عوامل اقلیمی برای کلیه مراحل رشد رویشی و زایشی گیاه مناسب بوده و به عبارتی هر مرحله از رشد گیاه کمتر با شرایط نامساعد محیطی مواجه شود. تاخیر در کاشت به سبب کاهش طول دوره رویشی، نامناسب شدن شرایط دما طی دوره گلدهی، تلقیح و تشکیل غلاف موجب کاهش طول دوره رسیدگی، کاهش تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن دانه و نهایتا کاهش عملکرد می گردد