سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نیره مهین خواه – دانشجوی دکتری اقتصاد منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس
امیرحسین چیذری – استاد یار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله به منظور بهره برداری بهینه از سد چند منظوره لتیان جهت رهاسازی مناسب آب از مخزن سد تدوین یافته است . رعایت اولویت های تخصیص میان اهداف مختلف سد ازجمله عرضه آب برای آبیاری ، آب آشامیدنی و تولید انرژی برقآبی که با یکدیگر در رقابت می باشند مد نظر بوده است. با در نظر گرفتن عدم قطعیت مقدار جریان ورودی به سیستم سد مسئله بهره برداری بر اساس دو دیدگاه تجزیه وتحلیل میانگین داده های سری زمانی با استفاده از مدل های پیش بینیSARIMAوافراز بندی فازی بااستفاده از احتمالات گذار مارکوفی مورد مطالعه قرارگرفت . در نهایت با استفاده از مدل های پویای قطعی و تصادفی سیاست های بهره برداری بهینه به ازای حالات مختلف به دست آمد.نتایج حاصل از مدل شبیه سازی با سیاستهای بهینه رهاسازی حاصل از دو مدل قطعی و تصادفی به وضوح موید آن است که مدل تصادفی براساس افراز بندی فازی نسبت به مدل قطعی برای تعیین رهاسازی بهینه میان منافع مختلف رقیب حاصل از سد بهتر عمل می کند