سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی باقریانکلات – پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
رضا غفوریان – عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده چند منظوره از پتانسیلهای باالقوه مناابع یبای و بورژه رودخانهای اساتان در راستای استفاده بهین از ارن منابع و ارجاد اشتغال بصورت جدی مورد توج قرار گرفت است. احداث استخرهای پرورش ماهیدر بالادست بعضی از رودخان های دائمی و استفاده از آب آنها برای پرورش ماهی قزل آلا نمونه ای از این گونه فعالیت ها می باشد. پساب اینگونهه استخرها معمولاً مستقیماً وارد آب این رودخانه ها می شود لذا مدیریت بهینه پساب اینگونه استخرها و کارگاههای پرورش ماهی مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به تغییرات کیفی آب دربخشهای مختلف و بویژه در پایین دست این رودخانه می باشد. بنابر این ضروری است با انجام بررسیهای لازم توان خودپالاییرودخان همشخص گردد تا ضمن اینکه از بروز آلودگی اب که مخاطراتی جدی برای آبزیان و امور کشااورزی داردجلوگیری ب عمل میآید از ظرفیت رودخان های دائمی استان در جهت تولید گوشت آبزیان واموراشتغال استفاده بهین ب عمل آید. پرور ماهیان سردابی نشان می دهد ک در سالهای اخیر در کشورهای مختلف و بورژه در کشورهاری نظیر پاکستان وکنیا استفاده چندمنظوره از یبهای کشاورزی و مزارع پرور ماهی رونق زراادی رافتا اسات. در اران مقالا باا لحاا نمودن اهمیت اقتصادی احداث استخرهای پارور ماهیاان ساردابی و مشاکلات احتماالی ناشای از ورود پسااب اراناستخرها ب اب رودخان عوامل موثر بر مدرررت بهین پساب استخرها و کارگاههاای پارور مااهی ماورد بحار قارار گرفت است