سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رسول اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

با توجه به اهمیت مدیریت آبیاری در افزایش عملکرد محصولات در بخش کشاورزی، تحقیقی به منظور مدیریت بهینه آب در سیستم آبیاری قطرهای نواری با استفاده از تانسیومتر بر عملکرد ذرتدانهای در منطقه ارزوئیه استان کرمان انجام گردید. این آزمایشدر قالب ۴ تیمار آبیاری (نیاز آبی خالصگیاه (تیمار شاهد) و سه تیمار، مکشدر ۱/۲ و ۱/۵ و ۱/۸ FC بر روی رقم سینگل کراس ۷۰۴ ، بصورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوکهای کاملاً تصادفی با سه تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارزوئیه واقع در استان کرمان در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید. تیمارهای مورد مطالعه، از لحاظ میزان عملکرد محصول، دور آبیاری، آب مصرفی، کارایی مصرف آب، برخی از اجزای عملکرد و معیار اقتصادی نسبت منفعت به هزینه ارزیابی گردیدند. نتایج تحقیق نشان میدهد، عملکرد محصول با کاهش حجم آبیاری همسو بود بطوری که در میزان آب مصرفی در سه تیمار، مکشدر ۱/۲ و ۱/۵ و ۱/۸FC نسبت به تیمار شاهد به ترتیب ۱۱، ۱۳ و ۱۷ درصد صرفهجویی شده است، این در صورتی است که میزان عملکرد محصول در تیمارهای یاد شده نسبت به تیمار شاهد به ترتیب ۴/۵ ، ۲۸ و ۳۴ درصد کاهش یافته است.