سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا شریفی حسینی – عضو هیات علمی گروه پژوهشی حاصلخیزی خاک و توسعه پایدار جهاد دانشگاهی خو
عبدالرحمن یزدی پور – عضو هیات علمی گروه پژوهشی حاصلخیزی خاک و توسعه پایدار جهاد دانشگاهی خو
مریم شایان – عضو هیات علمی گروه پژوهشی حاصلخیزی خاک و توسعه پایدار جهاد دانشگاهی خو
محمدحسن طاهرزاده – عضو هیات علمی گروه پژوهشی حاصلخیزی خاک و توسعه پایدار جهاد دانشگاهی خو

چکیده:

مدیریت استفاده از اراضی شور نقش مهمی در میزان عملکرد محصول و پایداری خاک دارد. به منظور بررسی مدیریت تولید اراضی شور طرحی در قالب اسپیلیت پلات در محدوده شهرستان دشت آزادگان به اجرا درآمد. سطوح تیمار فرعی شامل چهار سطح ۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم سولفات پتاس در هکتار و سطوح تیمار اصلی دو سطح آبیاری انتخاب شد. نتایج نشان داد که در هر دو منطقه عملکرد دانه مربوط به تیمارهای مصرف کود پتاسیم در سطح یک درصد با یکدیگر و عملکرد بیوماس نیز در سطح ۵ درصد با یکدیگر اختلاف معنیداری داشتهاند