سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین ناظمی – دانشیار گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
علی اشرف صدرالدینی – استادیار گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
علی حسین زاده دلیر – استادیار گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
جلال شیری – کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی

چکیده:

تعریف مدیریت منابع آ ب با توجه به استفاده های متعدد از این منابع شامل تولید انرژی تامین آب برای مصارف مختلف کشاورزی صنعتی شهری و تفریحی و اکولوژیکی متغیر می باشد استفاده از منابع آب مستلزم آن است که مدیریت سامانه های این منابع شامل کنترل بهبود و حفاظت کمیت و کیفیت آن موجود باشد مدیریت منابع آب با توجه به جنبه های اقتصادی زیست محیطی اکولوژیکی اجتماعی و فیزیکی آن باید یک فرایند تصمیم گیری چند جانبه و بهم پیوسته باشد مقاله حاضر راه حلی مبتنی بر یک سیاست عملی و کاربردی را برای توسعه و مدیریت منابع تعریف می کند مدیریت بهم پیوسته منابع آب از درک جامع فرایندهایی که در سامانه های منابع آب اتفاق می افتند نتیجه می شود. این امر اساس توسعه اقدام های مدیریتی مناسب براس وضعیتهای اضطراری و برنامه ریزی و اقدام به مدیریت ریسک در کوتاه مدت و بلندمدت می تواند باشد.