سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه تربیت مدرس
صدیقه انوری تفتی – دانشجوی دکترای سازه های آبی
علی باقری – استادیار گروه منابع آب دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

افزایش روزافزون تقاضا برای آب و توزیع نامناسب زمانی و مکانی نزولات جوی درکشور افقهایی از بحرانهای آبی را در آینده پیش رو می گذارد دراین راستا مدیریت بهم پیوسته منابع آب IWRM) در حوضه های آبریز امری ضروریست که ضمن جبران بعضی از این کمبودها نیل به پایداری منابع آب و در نهایت پایداری اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی را سبب می گردد. از انجایی که IWRM) یک فرایندسیستمیک است مدنظر قرار دادن پویایی عناصر مختلف آن با استفاده از دیدگاه پویایی سیستم ها SD همچنین الگوهای رفتاری که در اثر این پویایی حاصل می شوند لازمه اجرای موفق تر این مدیریت محسوب می شوند هدف مقاله حاضر شناسایی این الگوهای رفتاری در جهت نشان دادن نقاط قوت و یافتن چالشهای احتمالی در پیاده سازی IWRM) می باشد دراین راستا ابتدا با توجه به سه اصل پایداری که هدف غایی IWRM) است مولفه های موثر اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی شناسایی شده سپس با استفاده از مفهوم SD و حلقه های علت و معلولی عملکرد پویای این مولفه ها در قالب الگوهای رفتاری تشریح می گردد.