سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا روشان – دانشجوی رشته آب وخاک دانشگاه پیام نور اردکان

چکیده:

مدیریت آب کره زمین در حال حاضربا بحرانها وچالشهای نگران کننده ای همچون کمبود آب- عدم دسترسی به آب شرب بهداشتی وتمیز ،کنترل کیفیت منابع آب درهم گسیختگی شبکه مدیریت منابع آب ،کاهش در منابع مالی اختصاص داده شده –فقدان آگاهی تصمیم گیران وعموم ودر معرض خطر بودن صلح وامنیت جوامع دست در گریبان است .با توجه به بحرانها وچالشها پیشآمده رهیافتهای گوناگون مدیریت منابع آب همچون مدیریت مبتنی بر عرضه آب ،مدیریت یکپارچه منابع آب ورهیافت راهبردی با گذشت زمان نشو ونما یافته اند .درحال حاضر حفظ پایداری منابع آب ،از اهداف نظامهای مدیریت منابع اب می باشد .در کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع آب مدیریت دو بخش عرضه وتقاضای آب اعمال می گردد که با توجه به محدودیت های موجود در عرضه منابع اب توجه ویژه ای به بخضش تقا ضا ومصرف کنندگان می گردد