سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی خواجه پور – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب سازمان آب و برق خوزستان
مسعود خیامی –
مسعود غیاثی –

چکیده:

همانگونه که میدانیم بهرهبرداری مناسب از ذخایر آب و حفاظت از منابع آب نیاز به یک مدیریت و برنامهریزی صحیح دارد تا بتوان با بهرهبرداری بهینه از آب در اراضی کشاورزی از مشکلات دوران خشکسالی و پرآبی بیرون آمد.چنانچه بهرهبرداری در قالب قوانین و آییننامههای تدوین شده انجام گیرد ، دوام بیشتر و نهایتا به حفظ تعادل در طبیعت و اراضی کشاورزی کمک شایانی خواهد شد . اهمیت حفظ و برنامهریزی مصرف آب در سالهای اخیر کهخشکسالی و کمبود بارندگی وجود داشته است بیشتر نمایان شده است لذا با توجه به موارد مذکور و مسائل موجود در نحوه آبیاری اراضی کشاورزی و همچنین مسائل دوران خشکسالی و پرآبی که از سال ۶۸ شروع شده و تاکنون نیز ادامهدارد ما را بر آن داشت که موضوع را در شبکه آبیاری ناحیه شمال خوزستان که آنرا بعنوان بزرگترین شبکه ایران می- شناسیم بررسی نموده و با بدست آوردن نمودارهای ورودی و خروجی آب در اراضی کشاورزی ، بهرهبرداری بهینه مورد بررسی قرار گیرد.