سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین صمدی بروجنی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد و رئیس مرکز تحقیقات منابع آب
حمیدرضا احمدی بهبهانی – مدیر بازار برق، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

با توجه به تحولی که در صنعت برق ایران رخ داد و از آبان ماه سال ۱۳۸۲ بازار برق کشور راه اندازی شد، یکی از دغدع هه ای بهرهبرداری از نیروگا ههای برقآبی، اثرات این بازار بر این نوع نیروگا هها بوده است. لذا در این تحقیق سعی شده با توجه بهاطلاعات موجود، اثرات بازار برق بر مدیریت بهرهبرداری از مخازن سدهای نیروگاهی خوزستان ( مطالعه مورد نیروگاه دز) مورد توجه قرار گیرد. بررسی آماری عملکرد بازار برق کشور نشان داده میزان تولید واقعی اتفاق افتاده توسط این نیروگا هها ( که طبقدستور دیسپاچینگ ملی صورت م یپذیرد) اختلاف قابل توجه با برنامه پیشنهای تولید آنها داشته ب هطوریکه در حدود ۶۲ درصدروزهای سال ۱۳۸۹ ، تولید اتفاق افتاده در نیروگا ههای منطقه خوزستان با برنامه تولید پیشنهادی این نیروگا هه ا مغ ایرت داشته است. بدین ترتیب نتیجهگیری میشود که دستورات دیسپاچینگ ملی بر مدیریت آب مخازن سدهای نیروگاهی منطقه خوزستاناثر قابل ملاحظه داشته است. لذا در این مقاله با توجه به ضوابط قواعد موجود در بازار برق کشور، پیشنهادات عملی جهت رفعاین مشکل ارائه شده است.