سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید احمد هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد،گروه علوم تربیتی
کبری خواجه پور فیروزآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

چکیده:

یادگیری بخش مرکزی زندگی هر فرد است. حتی زمانی که به آن فکر نمیکنیم نیز اتفاق میافتد. با این تفکر که رفتار در خلأ رخ نمی دهد. لذا راههای گوناگون رفتار، مرتبط با محیط کالبدی است. محیطهای یادگیری از عناصری تشکیل خواهد شد که در کنار هم، معنادار میشود. ویژگیهای هرکدام از این عناصر در شکلگیری رفتارهای مختلف موثر میباشند. آموزش و به تبع آن محیطهای آموزشی بیشترین اثر را بر ذهنیت و تمدنسازی جوامع بر عهده دارند. لازمه اصلاح کالبد آموزش و پرورش، ایجاد فضاهای مرتبط با فعالیت دانشآموزان است. فضاهایی که دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فیزیکی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکان میباشد، که تحقق این امر از طریق طراحی جزئیات فضاها ، با توجه به الگوهای رفتاری کودکان امکان پذیر میگردد. در این راستا با توجه به تاثیر عوامل محیطی بر آموزش و تکیه بر مدیریت بهبود کیفیت فرآیند، یاددهی یادگیری کوشیدهایم تا با بررسی عوامل. موجود بر نوع آموزش و اثر آن بر یادگیری فراگیران و همچنین بررسی چالشهای موجود، در ایجاد محیط غنی آموزشی همراه ارائه راهکارها، به بررسی آموزش و محیطهای آموزشی پرداخته و همراه با آن به بررسی شاخصههای طراحی محیط آموزشی و عوامل موجود در این فضا و نیز بررسی نقش اشخاص به عنوان نیروهای بازدارنده یا تسهیل کننده در یادگیری دانشآموزان بپردازیم. آموزش به معنای تجربهای مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در فرد، با هدف قادرسازی او به انجام کار و بهبود بخشی تواناییها ، تغییر مهارتها ، دانش ، نگرش و رفتار اجتماعی و… تلقی شده است. بنابر این آموزش در واقع تغییر نگرش و مهارت افراد است و طراحی فضاهای آموزشی به عنوان تسهیل در امر تفکر انتقادی و یادگیری فعال در آموزش بایسته است. در این مقوله از روش کتابخانهای و میدانی جهت گردآوری اطلاعات استفاده به عمل آمده است.