سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدسلمان سیدین – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مهمترین چالشهای فراروی دولتها در قرن بیست و یکم، بحرانهای زیست محیطی میباشد. سیاستهای کلان اقتصادی میتوانند تغییراتی را در کارکردهای نظام زیست محیطی ایجاد کنند که این تغییرات به ویژه از نقطه نظر ایجاد آلودگیها میتوانند بسیار قابل اهمیت باشند. سیاست مالی و مالیاتها از عمدهترین سیاستهای کلان اقتصادی میباشند. مالیاتهای سبز به عنوان ابزاری مهم در رسیدن به توسعه پایدار حائز اهمیت است. در این مطالعه، یکی از انواع مالیاتهای سبز غیر مستقیم– (مالیات بر مصرف سوخت) مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است با استفاده از اطلاعات جدول داده ستانده سال ۳۱۹۰خراسان رضوی و میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانهای ناشی از مصرف، اثرات رفاهی و زیست محیطی وضع مالیات سبز در مشهد مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، در قالب مدل تعادل عمومی محاسباتی تغییر در تقاضای سوخت فسیلی، تغییراتآلایندهها و تغییرات رفاه با و بدون لحاظ اثرات زیست محیطی برآورده شده است . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با وضع مالیات بر سوخت، تقاضای واسطه ای و مصرفی سوختهای فسیلی کاهش مییابد