سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمزه صمدی میارکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورز
حسین صمدی میارکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

با بروز پدیده تغییر اقلیم و دخالت رور افزون بشر در اقلیم جهانی دو سانحه طبیعی خشک سالی و سیل بخش های مختلف کره زمین را مورد تاثیر قرار می دهد. در عمل سیلاب هم از نظر تلفات جانی و هم خسارات مالی مهیب ترین بلای طبیعی جهان محسوب می شود. رشد فزاینده جمعیت و استفاده بی رویه از منابع طبیعی جهت برطرف کردن نیازهای خود، باعث تخریب اراضی زراعی و مرتعی و خالی شدن آن از عرصه تولید گردیده است. برای کاستن اثار سوء این پدیده به ناچار باید از روش سازه ای و غیر سازه ای مدیریت ریسک سیلاب استفاده کرد. این روش ها که قبل، حین و بعد از وقوع سیلاب صورت می گیرد در پیش گیری از افزایش خسارت ناشی از وقوع سیلاب نقش مؤثری دارد. در این مقاله سعی شده است مدیریت بحران و ریسک در مواجهه با حوادث ناشی از سیلاب مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. در ابتدای این مقاله تعریفی از بحران و انواع آن ارائه شده است در ادامه نیز تعاریفی از مدیریت بحران، فرایند مدیریت سیلاب و مدیریت ریسک سیلاب بیان شده و همچنین سیلاب و علل ایجاد آن، انواع روشهای مدیریتی مقابله با سیلاب، سازمان های مسئول و اقدام های مورد نیاز برای مقابله با سیل، چالش های فرا روی مدیریت ریسک در نواحی روستایی، برای پیش گیری از خسارات وقوع سیلاب می بایست احتمال بزرگی و وقوع سیلاب های مهم برآورد شود، پیش گیری از خسارات وقوع سیلاب با آمادگی های قبل وقوع سیلاب،کاهش خطرات سیل با طرح جامع کاهش خطر، استفاده های مفید از سیلاب، در پایان نیز یافته های تحقیق حاضر بیان گردیده و بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها صورت گرفته است.