سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعیده اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه
شریف مطوف – برنامه ریزی شهری PhD

چکیده:

تاقبل از زلزله دیماه سال ۱۳۸۲ بم تنها اقدامات مرمت با روشهای سنتی برای محافظت از ارگ بم انجام شده بود که تاثیر چشمگیری در کاهش ریسک مجموعه در برابر سوانح نداشت بنابراین دچار تخریب و اسیب زیادی شد تجربه های جهانی نشان میدهد که یکی از جنبه های مهم دستیابی به توسعه پایدار برنامه های کاهش ریسک و مدیریت بحران بافتهای تاریخی شهری در برابر سوانح طبیعی است رخداد سوانح علاوه برتخریب کالبدی باعث تحمیل زیانهای اجتماعی فرهنگی و اقتصادی سنگینی نیز می شود و یکی از عواقب آن نیز عدم تحقق برنامه های توسعه شهری خصوصا پس از وقوع سانحه و تاثیر مستقیم برشهر می باشد مقاله بانگاهی توصیفی و تحلیلی سعی دارد به مسائل مربوط به فرایند مدیریت بحران کاهش ریسک و بازسازی ارگ بپردازد و این کار با مرور متون تخصصی مرتبط و استفاده از تجربه های جهانی مربوطه و دست اوردهای سازمانهای ذینفع صورت گرفته است پس از سانحه در دوران بحران بازتوانی وبازسازی ارگ بم اقدامات محلی و بین المللی زیادی برای نجات آن انجام شد که درعین اینکه برنامه ها در کاهش ریسک این مجموعه در برابر سوانح موفق عمل کردند باعث ایجاد فرصتهای توسعه شهری نیز شدند.