سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان غرقابی – کارشناس ارشدعمران ژئوتکنیک
اسمعیل تیموری – کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
موسی تیموری یانسری – کارشناس ارشد عمران سازه

چکیده:

سرزمین ما ایران بدلیل موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی همواره درمعرض انواع خطرات طبیعی و تهدیدات انسان ساز قرار داشته است و تلفات انسانی و خسارات مالی سنگینی متحمل شده است متاسفانه درکشور ما علیرغم پشت سرگذاشتن هشت سال دفاع مقدس و داشتن تجارب ارزشمند اهمیت بحث ایمنی و امنیت چنانکه بایدمورد توجه قرارنگرفته است و همچنان شاهد ساخت و سازهایی هستیم که بطور روزافزون اسیب پذیری محیط کالبدی را دربرابر انواع بحرانها افزایش میدهند دراین مقاله با تعریف برنامه های جامع بحران مدیریت می توان به بکارگیری اقدامات موثر همراه با طرح های کاربردی و حتی الامکان کم هزینه و چندمنظوره درمرحله آمادگی قبل از بحران که بمیزان زادی از شدت و گستردگی خسارت و ناشی از خطرات می کاهد پرداخته خواهد شد این نوشتار در پی آن است تا با اشاره به بیان ضرورتهای بازنگری در مقررا ت ملی با هدف تکمیل آنها چالشهای مهم پیشروی تدوین کنندگان و بهره برداران را تشریح نموده و بلزوم تدوین مباحث جدید با رویکردی نوین بپردازد.