سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن میثاقی فاروجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، باشگاه پژوهشگران جوان، شوشتر، ایران

چکیده:

باتوجه به قرار گیری ایران برروی کمربندفعال زلزله آلپاین – هیمالیا و موقعیت جغرافیایی کلانشهرها درمسیر گسل های اصلی و فرعی ضرورت توجه اصولی به مساله مدیریت بحران امری بدیهی است یکی ازضروریت ترین اقدامات و مسائل بکارگیری اصول و مدیریت بحران زلزله بهمنظور کاهش مخاطرات درکلانشهرها امادگی مقابله بازسازی و بازتوانی است واضح است که درصورت عدم وجود سیاستگذاری و برنامه ریزی مشخص دراین زمینه درکلانشهر ترتیبات واقدامات لازم برایمقابله با بحران زلزله با مشکلاتی روبرو خواهد گردید هدف ازا نجام این تحقیق فوق بررسی ضرورت اهمیت و ارایه فرایند مدیریت بحران درکلانشهرها درسه مرحله مدیریت بحران قبل از وقوع درحین وقوع و پساز وقوع زلزله است جهت انجام تحقیق فوق از کتب مقالات گزارشات و اسناد و مدارک موجود استفاده گردیده است نتایج تحقیق نشان میدهددرصورت بکارگیری راه کارهای ارایه شده دراین مقاله می توان شاهد کاهش خسارت ناشی از بحران زلزله و حتی جلوگیری از وقوع بحران درکلانشهرها بود.