سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا احدی – استادیار عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل
فرید قیم اصغری – دانشجوی کارشناسیارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

گلوگاه ها همواره از ظرفیت کمتری نسبت به بقیه مسیر برخوردار می باشند بنابراین وسایل نقلیه عبوری ملزمند تا سرعت خود را کاهش و عملیات مورد نظر را در گلوگاه انجام داده و عبور نمایند این عمل با کاهش سطح سرویس برسرعت وسایل نقلیه ظرفیت وایمنی گلوگاه تاثیر گذار بوده و باعث افزایش چگالی می گردد حجم زیاد ترافیک از یکسو و کاهش ظرفیت از سوی دیگر باعث تشکیل صف درورودی می شود هرگاه رانندگان در مسیر رویکردبه گلوگاه نسبت بوجود و شرایط ان آگاه نباشند و بدون کاهش سرعت وارد محوطه گلوگاه شوند باعث افزایش احتمال وقوع تصادف خواهند شد دراین مقاله به بررسی حادثه عوارضی کرج قزوین پرداخته و راهکارهای ایمنی سازی ایستگاه عوارضی و مدیریت بحران درتصادفات مطرح شده است.