سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمزه صمدی میارکلایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی
حسین صمدی میارکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

بحران وضعیتی است که یک تغییر ناگهانی در یک یا چند بخش از عوامل متغیر یک سیستم ایجاد می کند. مقاله حاضر با هدف ارزیابی و تأکید بر نقش رسانه ها در مواجهه با بلایای طبیعی در فرآیند مدیریت بحران تدوین شده است. بحران ها در تمامی انواع خود، جزء جدایی ناپذیر زندگی بشر هستند و روز به روز بر تنوع و تعدد آن ها افزوده می شود. رسانه های جمعی، نقش انکارناپذیری در جامعه دارند و این نقش در مواقع بروز بحران ها از جنبه های مثبت و منفی با اهمیتی برخوردار است. در این مقاله ابتدا، تعاریفی از بحران، انواع بحران و شاخص های اساسی بحران ارائه گردید. سپس، تعاریفی نیز از مدیریت بحران، الگوهای مدیریت بحران و فرآیند مدیریت بحران مورد مداقه قرار گرفته است و نقش رسانه ها در مدیریت بحران از مناظر رئالیسم، مارکسیسم و سازه انگاری پرداخته شده است. در ادامه مقاله حاضر به ضرورت و اهمیت نقش رسانه ها در مواجهه با بلایای طبیعی در مدیریت بحران از قبیل: آموزش رسانه ها به جامعه، بسیج مردم و مسئولان برای تخلیه و نجات آسیب دیدگان و افراد بحران زده، پشتیبانی و اصلاح، شکل دهی به افکار عمومی، ایفای نقش به مثابه بانک اطلاعاتی و ذخیره دانش مدیریت بحران، تدوین برنامه ای برای همراهی با مدیریت بحران از طریق بازیابی و ارائه به موقع اطلاعات و تدوین برنامه های گوناگون به منظور هدایت مناسب کمک های مردمی به سوی مناطق بحران زده، بر حسب نوع و شدت وضعیت بحرانی پرداخته شده است. نهایتاً، یافته ها بیان گردیده و بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات صورت گرفته است.