سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمزه صمدی میارکلائی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
حسین صمدی میارکلائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

بحران وضعیتی است که یک تغییر ناگهانی دریک یا چندبخش از عوامل متغیر یک سیستم ایجاد می کند مقاله حاضر با هدف ارزیابی و تاکید بر نقش رسانه ها درمواجهه با بلایای طبیعی درفرایند مدیریت بحران تدوین شده است بحران ها درتمامی انواع خود جز جدای یناپذیر زندگی بشر هستند و روزبروز برتنوع و تعدد انها افزوده می شود رسانه های جمعی نقش انکارناپذیری درجامعه دارند و این نقش درمواقع بروز بحران ها از جنبه های مثبت ومنفی با اهمیتی برخوردار است دراین مقاله ابتدا تعاریفی از بحران انواع بحران و شاخصهای اساسی بحران ارایه گردید سپس تعاریفی نیز ازمدیریت بحران الگوهای مدیریت بحران و فرایند مدیریت بحران مورد مداقه قرارگرفته است و نقش رسانه ها درمدیریت بحران از مناظر رئالیسم مارکسیسم و سازه انگاری پرداخته شده است درادامه مقاله حاضر به ضرورت و اهمیت نقش رسانه ها درمواجهه با بلایای طبیعی درمدیریت بحران ازقبیل آموزش رسانه ها به جامعه بسیج مردم و مسئولان برای تخلیه و نجات آسیب دیدگان و افراد بحران زده پشتیبانی و اصلاح شکل دهی به افکار عمومی ایفای نقش به مثابه بانک اطلاعاتی و ذخیره دانش مدیریت ب حران تدوین برنامه ای برای همراهی با مدیریت بحران از طریق بازیابی و ارایه به موقع اطلاعات و تدوین برنامه های گوناگون به منظور هدایت مناسب کمک های مردمی به سوی مناطق بحران زده برحسب نوع و شدت وضعیت بحرانی پرداخته شده است.